Zamknij
Informujemy, iż nasza strona używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Dalsze korzystanie z naszego sklepu oznacza akceptację plików cookies, regulaminu korzystania z serwisu oraz naszej polityki prywatności.

Dodatkowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych w tym o przysługujących Ci uprawnieniach (prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych) znajdziesz w polityce prywatności.
 RollDrop.pl
Dołącz

Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO WWW.ROLLDROP.PL

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia Usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem serwisu internetowego www.rolldrop.pl (zwanego dalej „Serwisem Internetowym” lub „Serwisem”) przez Karolinę Kałążną prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą „BIZON KAROLINA KAŁĄŻNA”, pod adresem: ul. Jesionowa 1a, 62-050 Mosina, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posługującą się numerem NIP: 7772803346 oraz REGON: 301570983, zwaną dalej Usługodawcą.

 2. Kontakt z Usługodawcą odbywa się:

 • listownie na adres: ul. Jesionowa 1a, 62-050 Mosina;

 • za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: biuro@rolldrop.pl.

 1. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie i nieodpłatnie udostępniony przez Usługodawcę w witrynie internetowej www.rolldrop.pl, w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili za pomocą systemu informatycznego, którym posługuje się Użytkownik.

 2. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Serwisu, a także do formularzy, logotypów należą do Usługodawcy lub podmiotów z nim współpracujących, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.

 3. Zabronione jest kopiowanie, powielanie, modyfikowanie, zwielokrotnianie czy rozpowszechnianie jakiejkolwiek części Serwisu, Usługi lub jej elementów bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy, poza przypadkami wyraźnie dozwolonymi przez przepisy obowiązującego prawa i Regulaminu. Usługodawca może podjąć kroki, w tym na drodze postępowania sądowego, w celu ochrony interesów swoich i Użytkowników.

 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zamieszczania na stronie internetowej Serwisu treści reklamowych dotyczących oferowanych usług, jak i towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w sieci Internet. Korzystanie z takich ofert lub usług nie jest elementem Serwisu, a ich zasady określają odpowiednie podmioty trzecie.

 5. Niniejszy Regulamin określa w szczególności zasady korzystania z Serwisu Internetowego, rodzaje i zakres Usług, warunki świadczenia Usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

 6. Usługodawca informuje, że korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Użytkownika szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia w/w zagrożeń, Użytkownik powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall. 

 7. Zasady świadczenia w ramach Serwisu innych Usług, w tym Usług płatnych mogą określać dodatkowe regulaminy.

 1. DEFINICJE

Pojęcia użyte w niniejszym dokumencie mają następujące znaczenie:

Serwis Internetowy / Serwis - serwis internetowy dostępny w domenie www.rolldrop.pl, którego właścicielem i administratorem jest Usługodawca, w ramach którego Użytkownicy mogą korzystać z Usług oferowanych przez Usługodawcę;

Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która może korzystać z Usług dostępnych w Serwisie;

Użytkownik Zarejestrowany / Zarejestrowany – Użytkownik, który dokonał rejestracji w Serwisie. Z rejestracją i założeniem Konta może być związane zwiększenie uprawnień Użytkownika, zgodnie z niniejszym Regulaminem;

Przedsiębiorca – Użytkownik będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego;

Konsument - Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego;

Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Umowa umowa o świadczenie Usługi, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem;

Konto – przydzielona danemu Użytkownikowi część Serwisu, za pomocą której Użytkownik Zarejestrowany może dokonywać określonych działań w ramach Serwisu;

Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy o świadczenie Usługi Doładowania, określające w szczególności liczbę zamawianych przez Użytkownika Monet;

Monety – środki przypisywane do Konta Użytkownika, umożliwiające zamówienie Usługi LootBox;

Skrzynka – dostępna w Serwisie wirtualna skrzynka typu lootbox, w której znajdują się Elementy w określonej ilości - wskazanej w opisie Skrzynki w Serwisie. Skrzynka może zawierać jednocześnie Elementy z co najmniej jednej (oznaczonej) Gry;

Kod PaySafeCard – kod umożliwiający zamówienie usługi polegającej na przeprowadzeniu przedpłaconej transakcji w sklepach internetowych oraz zamawianie innych płatnych usług w serwisach internetowych, w tym w Serwisie. Usługa ta świadczona jest przez podmiot zewnętrzny Paysafe Group Limited, na zasadach określonych przez ten podmiot.

Paysafe Group Limited - spółka Prepaid Services Company Limited z siedzibą pod adresem Part Floor 27, 25 Canada Square, Canary Wharf, London E14 5LQ, Wielka Brytania (numer rejestru handlowego: 05761861)

Umowa – umowa o świadczenie Usług Serwisu, zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą, na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie;

Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

Regulamin – niniejszy dokument.

 1. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Korzystanie z Serwisu może się odbywać wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.

 2. Korzystanie z Serwisu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system, z którego korzysta Użytkownik, następujących minimalnych wymagań technicznych:

  • urządzenie z dostępem do Internetu,

  • dostęp do poczty elektronicznej,

  • przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub nowszej, Chrome w wersji 32 lub nowszej, Opera w wersji 12.17 lub nowszej, Safari w wersji 1.1. lub nowszej,

  • najnowsza wersja przeglądarki internetowej z włączoną obsługą plików Cookies i Java Script,

  • programu do odczytu plików w formacie PDF.

 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet;

 2. Użytkownik ma prawo do korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Serwisu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Zabronione jest korzystanie przez Użytkowników z Serwisu lub Usług w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje, dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy, a w szczególności zabronione jest:

 • dostarczanie i przekazywanie treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

 • korzystanie z Serwisu Internetowego w sposób zakłócający jego funkcjonowanie, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

 • podejmowanie działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Serwisu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

 • korzystanie z Serwisu Internetowego w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników oraz dla Usługodawcy.

 1. Czynności zmierzające do zawarcia Umowy, a w szczególności złożenie zamówienia na Usługi mogą dokonywać jedynie osoby należycie umocowane do działania w imieniu Użytkownika będącego Przedsiębiorcą. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówienia Użytkownikowi będącemu Przedsiębiorcą, bez podania przyczyny.

 2. Usługodawca może rozwiązać Umowę z Użytkownikiem Zarejestrowanym, z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia. W tym celu Usługodawca przesyła Użytkownikowi Zarejestrowanemu wypowiedzenie na podany przez niego w Koncie adres e-mail.

 3. Użytkownik może korzystać z Usług Serwisu w okresie wypowiedzenia, o którym mowa powyżej.

 4. W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, przepisów prawa lub dobrych obyczajów, Usługodawca może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym po uprzednim bezskutecznym wezwaniu Użytkownika do zaprzestania naruszeń.

 5. W przypadku rozwiązania przez Usługodawcę Umowy w trybie natychmiastowym, o którym mowa w powyżej lub za pomocą wypowiedzenia, Użytkownikowi zwracana jest płatność za zakup Monet w wysokości odpowiadającej niewykorzystanym przez Użytkownika Monetom.

 1. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

 1. Usługodawca w ramach Serwisu umożliwia Użytkownikom korzystanie ze świadczonych przez siebie Usług, a w szczególności możliwość przeglądania informacji i innych treści prezentowanych w Serwisie, jak również możliwość założenia Konta i korzystania z innych Usług dostępnych w Serwisie.

 2. Użytkownik jest zobowiązany do:

 • korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami, a także postanowieniami Regulaminu, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich;

 • wprowadzania za pośrednictwem Serwisu lub przekazywania innym Użytkownikom Serwisu, danych zgodnych ze stanem faktycznym oraz informowania niezwłocznie Usługodawcę o jakichkolwiek zmianach tych danych, a w szczególności zmiany danych podanych w ramach Konta lub innych danych niezbędnych do realizacji Usług Serwisu;

 • niestosowania urządzeń, oprogramowania oraz metod mogących zakłócić działanie Serwisu,

 • niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 1. Użytkownik posiadający Konto, poprzez zamieszczenie w Serwisie zdjęć, grafik, filmów, opisów i innych elementów, udziela Usługodawcy nieograniczonej terytorialnie, nieodpłatnej, niewyłącznej, licencji do publikowania tych treści w Serwisie, na portalach społecznościowych, aplikacjach, widetach lub innych kanałach Usługodawcy bez ograniczenia czasowego i terytorialnego, modyfikowanie, tworzenie opracowań, wykorzystywanie, dystrybuowanie, uruchamianie, kopiowanie, wyświetlanie lub tworzenie na ich podstawie materiałów pochodnych. Licencję należy wypowiedzieć oświadczeniem woli o wypowiedzeniu licencji, złożonym zgodnie ze sposobem komunikacji przyjętym przez Usługodawcę w niniejszym Regulaminie (pkt I ppkt. 2).

 2. Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie przez Usługodawcę swojego wizerunku umieszczonego przez niego w Koncie i rozpowszechnianie w sieci Internet, w celu świadczenia Usług przez Usługodawcę i dostarczania funkcjonalności Serwisu. Użytkownik powyższej zgody udziela nieodpłatnie.

 3. Użytkownik, będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy świadczenia Usług zawartej z Usługodawcą w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, bez podawania przyczyny, chyba że przed zawarciem Umowy wyraził zgodę na świadczenie Usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, co skutkuje utratą tego prawa.

 4. Usługodawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

 5. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowa jest uważana za niezawartą.

 6. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 7. Termin na odstąpienie od Umowy liczony jest od dnia jej zawarcia.

 8. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy określa załącznik do niniejszego Regulaminu, przy czym Użytkownik nie jest zobowiązany do posługiwania się wzorem.

 9. Użytkownik posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 • może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Użytkownikiem a Usługodawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej +48 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl; 

 • może również złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

 1. USŁUGI

 1. Świadczenie Usług odbywa się na zasadach określonych w niniejszym dokumencie. Korzystanie
  z niektórych Usług Serwisu może wymagać założenia i posiadania aktywnego Konta w Serwisie.

 2. Usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników świadczone są nieodpłatne, chyba, że wyraźnie zaznaczono inaczej. Zakres Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu obejmuje:

 • przeglądanie informacji w Serwisie,

 • założenie i prowadzenie Konta,

 • odpłatne świadczenie Usługi Doładowania;

 • świadczenie Usługi LootBox;

 • świadczenie Usługi Wymiany;

 • możliwość zaproszenia innych osób do korzystania z Serwisu.

 1. Usługodawca na stronach internetowych Serwisu prezentuje nieodpłatnie ogólne informacje, w tym o prowadzonej przez siebie działalności i funkcjonalnościach Serwisu. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na przeglądaniu informacji nieodpłatnie udostępnionych w Serwisie, zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu.

 2. Usługodawca zapewnia Użytkownikom możliwość zarejestrowania Konta w Serwisie. Usługa prowadzenia Konta ma charakter nieodpłatny. Zasady Usługi prowadzenia Konta w Serwisie zostały wskazane w pkt. VI Regulaminu.

 3. Usługodawca zapewnia Użytkownikom Zarejestrowanym możliwość przypisania do jego Konta wskazaną przez Użytkownika ilość Monet w Zamówieniu Usługi (dalej zwana: „Usługą Doładowania” lub „Doładowaniem”). Usługa Doładowania ma charakter odpłatny. Zasady Zamawiania i świadczenia Usługi Doładowania uregulowano w pkt. VII Regulaminu.

 4. Usługodawca zapewnia Użytkownikom Zarejestrowanym możliwość, za wykorzystaniem przypisanych do Konta Monet, otwierania Skrzynek i przypisywania do Konta Użytkownika wirtualnych elementów (dalej zwanych „Elementami”), mających zastosowanie wyłącznie w grach komputerowych (programach) wskazanych w Serwisie (dalej zwanych: „Grami”), znajdujących się w otwartej przez Użytkownika Skrzynce (dalej zwana „Usługą LootBox” lub „LootBox”). Usługa Doładowania ma charakter nieodpłatny. Do zamówienia Usługi LootBox - otwarcia oznaczonej Skrzynki - należy mieć odpowiednią ilość Monet przypisaną do Konta umożliwiającą ich wymianę na LootBox. Zasady Zamawiania i świadczenia Usługi LootBox uregulowano w pkt. VIII Regulaminu.

 5. Usługodawca zapewnia Użytkownikom Zarejestrowanym możliwość wymiany przypisanych do Konta Elementów na Kody PaySafeCard umożliwiające zakupienie równowartości Elementów w Grze, w której mają te Elementy wyłączne zastosowanie (dalej zwana: „Usługą Wymiany” lub „Wymianą”). Usługa Wymiany ma charakter nieodpłatny. Szczegółowe zasady świadczenia Usługi Wymiany uregulowano w pkt. IX Regulaminu.

 6. Usługodawca do każdego Konta Użytkownika przypisuje indywidualny link referencyjny (dalej zwany „Linkiem Referencyjnym”). Za wykorzystaniem Linku Referencyjnego nowi Użytkownicy mogą zakładać Konto w Serwisie. Użytkownik zapraszający nowych Użytkowników (dalej zwany „Użytkownikiem Polecającym”) polecając Serwis powinien przekazywać nowym Użytkownikom Link Referencyjny. Za każde Zamówienie Usługi Doładowania przez nowego Użytkownika, o którym mowa w niniejszym ppkt, Usługodawca przypisuje 2% wartości zamówienia Usługi Doładowania do Konta Użytkownika Polecającego.

 7. Usługodawca nie przewiduje organizacji z wykorzystaniem Serwisu internetowego loterii, o których mowa w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009 Nr 201 poz. 1540 ze zm.).

 8. Usługodawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów, promocji czy programów lojalnościowych, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Serwisu. Promocje w Serwisie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

 1. KONTO W SERWISIE

 1. Usługa prowadzenia Konta w Serwisie Internetowym dostępna jest po dokonaniu rejestracji.

 2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego w Serwisie. Poprzez dokonanie rejestracji Konta, Użytkownik oświadcza, że dane podane przez niego w formularzu rejestracyjnym są prawdziwe i nie naruszają praw osób trzecich.

 3. Użytkownik jest zobowiązany do wprowadzania w Serwisie danych zgodnych ze stanem faktycznym oraz informowania niezwłocznie o jakichkolwiek zmianach dotyczących przekazanych Usługodawcy danych.

 4. Użytkownik nie może posiadać więcej niż jednego Konta przypisanego do jednego adresu poczty elektronicznej. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać innym osobom możliwości korzystania z Konta, w tym ujawniać hasła dostępu do Konta.

 5. Użytkownik nie może prowadzić działań zmierzających do obciążania skrzynek odbiorczych innych Użytkowników czy Usługodawcy, a w szczególności nie jest dopuszczalne wysyłanie wiadomości reklamowych.

 6. Do Konta Użytkownika przypisywane są Monety, Elementy oraz inne Usługi świadczone przez Usługodawcę. Za korzystanie z Usług świadczonych w Serwisie Użytkownik może otrzymywać od Usługodawcy dodatkowe bonusy do Konta, w postaci Monet, Elementów lub innych środków i Usług.

 7. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Serwisie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Użytkownika żądania usunięcia Konta lub skorzystania z przycisku „Usuń Konto” (dostępnego w funkcjonalnościach Konta).

 8. W przypadku rozwiązania umowy o świadczenie Usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Serwisie automatycznie rozwiązaniu ulegają inne umowy o świadczenie Usług przypisanych do Konta, tym samym Monety, Elementy oraz inne do Konta przypisane środki zostają skasowane. Przed usunięciem Konta Użytkownik powinien wykorzystać wszystkie swoje środki dostępne w Koncie.

 1. USŁUGA DOŁADOWANIA

 1. Doładowanie wymaga posiadania Konta oraz złożenia Zamówienia.

 2. Informacje prezentowane w Serwisie, w tym informacje o możliwości Zamówienia Usługi Doładowania, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

 3. Zamówienie zostaje złożone Usługodawcy przez Użytkownika w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia Umowy obejmującej świadczenie Usług wskazanych w tym Zamówieniu. W momencie odpowiedzi Usługodawcy na ofertę Użytkownika zawarta zostaje Umowa świadczenia Usługi Dostępu lub Usługi Treści, zgodnie z Zamówieniem oraz informacjami dostępnymi na stronach Serwisu.

 4. Ceny Usług podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz inne opłaty.

 5. Umowa o świadczenie Usługi Doładowania jest zawarta na czas oznaczony do momentu wykonania Usługi.

 6. Płatność za Usługę Doładowania odbywa się za pośrednictwem operatora płatności elektronicznej zintegrowanej z Serwisem. Użytkownik może wybrać następujące metody płatności:

 • przelew bankowy na rachunek bankowy Usługodawcy (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy),

 • płatność przy pomocy PaySafeCard (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy),

 • płatność SMS (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po wysłaniu przez Użytkownika wiadomości SMS na numer podany podczas składania Zamówienia o treści wskazanej na stronie Serwisu oraz po otrzymaniu przez Usługodawcę informacji z systemu operatora płatności o dokonaniu płatności przez Klienta).

 1. Usługodawca przypisuje do Konta Użytkownika doładowane Monety:

 • w przypadku wybrania płatności SMS - po otrzymaniu od operatora płatności SMS informacji o dokonaniu przez Użytkownika płatności,

 • w przypadku wybrania płatności przelewem lub przy pomocy karty lub kodu PaySafeCard - po otrzymaniu przez Usługodawcę środków na konto bankowe.

 1. Użytkownik jest zobowiązany do zapłaty za Zamówienie w terminie wskazanym w Serwisie. W przypadku braku płatności przez Użytkownika w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Usługodawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zapłaty z wyznaczeniem stosownego terminu może odstąpić od Umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

 1. USŁUGA LOOTBOX

 1. Usługodawca umożliwia za wykorzystaniem Monet przypisanych do Konta otwieranie Skrzynek prezentowanych w Serwisie i przypisywania ich zawartości do Konta na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.

 2. Skrzynki zawierają określone w opisie Skrzynki ilości Elementów. W opisie Skrzynki prezentowana jest również informacja o koniecznej ilości Monet przypisanych do Konta, koniecznych do otwarcia Skrzynki.

 3. Każdorazowe otworzenie Skrzynki powoduje zmniejszenie przypisanych do Konta Monet o ich ilość przypisaną do otwieranej Skrzynki.

 4. Z chwilą otwarcia Skrzynki do Konta Użytkownika przypisywane są Elementy w ilości, którą otwarta przez Użytkownika Skrzynka zawierała.

 1. USŁUGA WYMIANY

 1. Z chwilą zamówienia Usługi Wymiany przez dedykowany do tego interaktywny formularz w Serwisie, Usługodawca wysyła na adres wskazany przypisany do Konta Użytkownika składającego zamówienie Usługi Wymiany wiadomość e-mail zawierającą Kod PaySafeCard. Kod ten w funkcjonalnościach lub usługach Gry podlega wymianie na Elementy w Grze.

 2. Każdorazowe zamówienie Usługi Wymiany powoduje zmniejszenie przypisanych do Konta Elementów o ich ilość poddaną wymianie na Kod PaySafeCard. Użytkownik samodzielnie wskazuje ilość Elementów będących przedmiotem Wymiany.

 3. Wymiana Kodu PaySafeCard podlega właściwym postanowieniom regulaminu Gry lub innych umów regulujących prawa i obowiązki użytkowników Gry.

 1. REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące Usług świadczonych w ramach Serwisu, a w szczególności ich niewykonania lub nienależytego wykonania.

 2. Reklamacje można zgłaszać pisemnie, w formie listu poleconego, na adres: BIZON Karolina Kałążna, pod adresem: ul. Jesionowa 1a, 62-050 Mosina lub na adres poczty elektronicznej: biuro@rolldrop.pl.

 3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię i nazwisko bądź nazwę firmy, adres zamieszkania lub siedziby, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.

 4. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 30 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Użytkownika, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Usługodawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Użytkownika.

 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Podane przez Użytkowników dane osobowe Usługodawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, dostępną na stronach internetowych Serwisu.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin jest dostępny w języku polskim.

 2. Wyłącznym źródłem zobowiązań Usługodawcy jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

 3. Załączniki stanowią integralną cześć niniejszego Regulaminu.

 4. Powielanie bądź publikowanie niniejszego Regulaminu lub jego części bez pisemnej zgody Usługodawcy jest zabronione.

 5. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszego Regulaminu, w przypadku, gdy drugą stroną nie jest Konsument będą rozwiązywane przed sądem powszechnym właściwym ze względu na siedzibę Usługodawcy.

 6. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy Użytkownik będący Konsumentem zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Serwisu zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Konsumenci posiadający Konto zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Konsument posiadający Konto, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę w wiadomości mailowej na adres: biuro@rolldrop.pl, w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem umowy i usunięciem Konta z dniem wejścia w życie zmian w Regulaminie.

 7. Usługodawca może również przedstawić zmiany Regulaminu Użytkownikom posiadającym Konto do zapoznania się oraz akceptacji przy logowaniu do Konta Użytkownika. Jeżeli Użytkownik nie zaakceptuje zmiany Regulaminu umowa świadczenia usługi prowadzenia Konta ulega rozwiązaniu z chwilą z upływem 14 dni od tej odmowy akceptacji, chyba że w tym czasie Użytkownik dokonana akceptacji, z zastrzeżeniem ppkt. 6 powyżej.

 8. W sytuacji, o której mowa w pkt. 7 powyżej zmienione zapisy Regulaminu obowiązują Użytkownika od dnia ich zaakceptowania.